Archive

Literature

falling blossoms—
birds too are startled:
the dust of the koto
chiru hana ya / tori mo odoroku / koto no chiri 

swarming in the waterweeds,
the whitefish: if taken in hand
they would vanish away
mo ni sudaku / shirauo ya toraba / kienubeki 

foolishly, in the dark,
he grabs a thorn:
hunting fireflies
gu ni kuraku / ibara o tsukamu / hotaru kana

in summer rains
the crane’s legs
become short
samidare ni / tsuru no ashi / mijikaku nareri

Read More